COVID-19 Information in Laotian (ຄົນລາວ)

ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ທ່ານ​ກັບ​ຜູ້​ແປ​ພາ​ສາ​ທີ່​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ​ໄດ້. ໂທ​ຫາ​ເບີ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້ ແລະ ຂໍ​ລົມ​ກັບ​ຜູ້​ແປ​ພາ​ສາ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ.
ວັນຈັນວັນສຸກ 8:30 ໂມງ​ເຊົ້າ ຫາ 4:30 ໂມງ​ແລງ; ໂທ​ລ​ະ​ສັບ: 401-222-8022
(ສາຍ​ດ່ວນ​ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ເກາະ​ຣອດ).
ວັນເສົາ, ວັນອາທິດ ແລະ ຫຼັງຈາກໂມງການ: ໂທ 2-1-1.

English

We can connect you with interpreters who speak Laotian. Call the numbers below and ask to speak to an interpreter.
Monday – Friday 8:30 a.m. to 4:30 p.m.; Phone: 401-222-8022
(Rhode Island Department of Health Hotline).
Sunday and after hours: Call 2-1-1.

Press Conferences

ຄົນລາວ

ຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ (Factsheets)

ປ້າຍໂຄສະນາ (Poster)

Resources

There are no results for this search.