COVID-19 Information in Hmong (Hmoob)

Peb tuaj yeem txuas koj rau cov kws txhais lus uas paub hais hom lus Hmoob. Hu rau cov nab npawb hauv qab no thiab thov tham nrog ib tug kws txhais lus hais ua lus Hmoob.
Hnub Monday – Friday thaum 8:30  teev sawv ntxov txog 4:30 teev yav tsaus ntuj; Xov tooj: 401-222-8022
(Tus Xov Tooj Nug Txog Lub Tuam Tseb Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Rhode Island).
Hnub Saturday; Sunday thiab tom qab cov sij hawm teev ua hauj lwm: Hu rau 2-1-1.

English

We can connect you with interpreters who speak Hmong. Call the numbers below and ask to speak to an interpreter.
Monday – Friday 8:30 a.m. to 4:30 p.m.; Phone: 401-222-8022
(Rhode Island Department of Health Hotline).
Sunday and after hours: Call 2-1-1.

Press Conferences

Hmoob

Cov Ntawv Qhia Cov Lus Tseem Ceeb (Factsheets)

Resources

There are no results for this search.