COVID-19 Information in Haitian Creole (Kreyòl Ayisyen)

Nou kapab konekte ou avèk entèprèt ki pale Kreyòl Ayisyen. Rele nimewo ki anba la yo pou mande entèprèt ki pale Kreyòl Ayisyen.
Lendi– Vandredi ant 8:30 a.m. ak 4:30 p.m.; Telefòn: 401-222-8022
(Liy Enfòmasyon Depatman Sante Rhode Island).
Samdi , Dimanch apre biwo fèmen : Rele 2-1-1.

English

We can connect you with interpreters who speak Haitian Creole. Call the numbers below and ask to speak to an interpreter.
Monday – Friday 8:30 a.m. to 4:30 p.m.; Phone: 401-222-8022
(Rhode Island Department of Health Hotline).
Sunday and after hours: Call 2-1-1.

 

Konferans pou laprès (Press Conferences)

Kreyòl Ayisyen

Fèy ki gen enfòmasyon (Factsheets)

Postè (Posters)

Videyo (Videos)

Enfòmasyon/Kominikasyon (Outreach Wallet Cards)